Zasady Forum

Musisz się zgodzić, jeśli chcesz się zarejestrować

1.Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu tir-sim.pun.pl oraz dostępu do gry internetowej „Tir Sim” dostępnej na tym serwisie, a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo. 2.Adresem internetowym gry „Tir Sim” jest www.tir-sim.pun.pl 3.Definicje: Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną; Gra - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca grę internetowa o nazwie „tir-sim” zamieszczona pod głównym adresem internetowym www.tir-sim.pun.pl Usługodawca – właściciel serwisu zarządzający i prowadzący serwis tir-sim.pun.pl. Informacje na temat podmiotu znajdują się w pkt II niniejszego Regulaminu Gracz (Usługobiorca, Użytkownik) - każda osoba, która zarejestrowała się w Grze i korzysta lub korzystała z konta w Grze w jakikolwiek sposób; Konto – struktura informatyczna utworzona na wniosek gracza podczas rejestracji w bazie Gry zawierająca pola z parametrami wykorzystywanymi w grze będąca powiązana z unikalnym loginem. Korzystanie z konta wymaga znajomości loginu i hasła dostępowego. Konto jest wartością niematerialną i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Jedynymi elementami konta, które można wymieniać między graczami są przedmioty w samej grze. Konto jak i wszelkie jego elementy (np. postacie z nim związane) pozostaje własnością usługodawcy oddaną w użytkowanie graczowi (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniu uprawnień do korzystania z niego lub całkowitym odebraniu Graczowi prawa do korzystania z niego (zablokowanie). W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na zakupione Smocze Łzy. ID – indywidualny i unikalny numer konta Gracza nadawany w momencie zakładania nowego konta w Grze podczas procesu rejestracji Login– indywidualna nazwa konta gracza wybierana przez Gracza w momencie zakładania nowego konta w grze podczas procesu rejestracji Pseudonim – widzialny dla wszystkich graczy identyfikator Gracza. Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: odcięcie "niegrzecznego" osobnika od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta 4.Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Etykiety gracza tir-sim. II. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI 1. Właścicielem serwisu internetowego tir-sim.pun.pl jest Krzysztof Więcław. Kontakt gg 2939342 III. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE Tir-sim.pun.pl 1. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu margonem.pl jest udostępnienie Użytkownikom możliwości gry przez przeglądarkę internetową w Grę „tir-sim.pun.pl”. 2. Korzystanie z serwisu margonem.pl oraz samej Gry jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. IV. REJESTRACJA W GRZE 1.Rejestracja w grze jest bezpłatna. 2.Rejestracja powoduje stworzenie konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości. 3.Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację i uczestnictwo w Grze. 4.Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „szybka rejestracja” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego konta gracza do Gry. 5.Po prawidłowym przyjęciu przez system danych gracza automatycznie jest tworzone nowe konto w Grze. Login wraz z hasłem podanym przez Gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do Gry. 6.Login i hasło gracz musi zapamiętać. Zgubienie hasła powoduje konieczność założenia nowej postaci. Elementy wyposażenia które zostały zgromadzone na utraconej postaci, łącznie z elementami płatnymi nie zostaną przekazane do nowej postaci. 7.Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych. 8.Gracz ma obowiązek aktualizować swój adres e-mail jeśli podał go podczas rejestracji niezwłocznie PRZED każdą jego zmianą. Adres e-mail stanowi główny kontakt pomiędzy graczem a Usługodawcą. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu. 9. W przypadku utraty dostępu przez Gracza, do skrzynki poczty elektronicznej, wskazanej w procesie rejestracji jako e-mail, lub później zmienionej na życzenie Gracza, nie ma możliwości późniejszej zmiany tego adresu. W takim wypadku, jeśli gracz zapomni lub straci hasło dostępu do konta w Grze, traci na zawsze do niego dostęp. 11.Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane: a) są prawdziwe; b) nie naruszają praw osób trzecich; c) nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych; V. ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG 1.Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne. 2.Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie Gry, jej rozwój oraz popularyzację. 3.Niedopuszczalne są działania graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. 4.Nad przestrzeganiem Regulaminu i Netykiety czuwają osoby oznaczone przez Usługodawcę jako Mistrzowie Gry (MG), Super Mistrzowie Gry (sMG) lub Administrator. Mają oni prawo: a)ostrzegania i upominania gracza; b)karania gracza(odebranie przedmiotów, zmniejszenie statystyk, czasowy ban postaci lub konta Gracza, usunięcie postaci lub konta Gracza , oraz w razie rażącego złamania regulaminu ban IP); c)monitoringu działań gracza; d)zmiany wybranych parametrów konta gracza; 5.E-maile kierowane do Usługodawcy nie są rozpatrywane gdy: a)w e-mailu brak loginu gracza; b)w e-mailu brak tematu; c)w e-mailu brak treści lub jest ona bezsensowna; d)e-mail zawiera załączniki będące nosicielami wirusów; e)e-mail zawiera treści obraźliwe i wulgarne. 6.W przypadku wykrycia błędu w Grze, Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym graczom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania usługodawcy i moderatorów o wykrytym błędzie. 7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi. 8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Graczy lub użytkowników wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu tir-sim.pun.pl, 9. W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem tir-sim.pun.pl lub samą Grą, Usługodawca poinformuje Graczy o tym fakcie na łamach serwisu tir-sim.pun.pl na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Graczy do Gry lub samego serwisu www.tir-sim.pun.pl 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania punktów zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w Grze . Gracz powinien zgłosić taki fakt (błędu) niezwłocznie Usługodawcy, a w przypadku podejrzenia celowego działania Gracza w celu wykorzystania błędu w Grze, jego konto zostanie usunięte. VI. KONTAKT Z SERWISEM. AWARIE. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA. 1. Wszelkie uwagi, reklamacje zapytania oraz informacje odnośnie serwisu tir-sim.pun.pl oraz Gry mogą być kierowane na adres e-mail: darth_maul_93@o2.pl. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Gracza, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu margonem.pl i samej Gry, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną konta Gracza, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta, serwisu lub Gry. 3. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w punkcie VI.1 niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z serwisu lub Gry. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia. VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) – nie są przetwarzane w Grze. 2. W przypadkach szczególnych – Gracz zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 3. Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. oraz adresy nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane. 4. Prośba o podanie przez Gracza, któryś z w/w danych przez usługodawcę może nastąpić: a)w wypadku reklamacji. b)w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze. c)w przypadku wygranej Gracza w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres; odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do wygranej. 5. Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu. 2. Przed każdym logowaniem do Gry, Gracz powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Usługodawca będzie prezentował na łamach serwisu margonem.pl informację o takiej zmianie. 3. Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez gracza całości aktualnego Regulaminu. 4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu tir-sim.pun.pl i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji. 5. Fakt, że Usługodawca nie korzysta w danym momencie z jakiegokolwiek z uprawnień i/lub nie sprzeciwia się niewykonywaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym Regulaminie nie może być interpretowany jako rezygnacja przez Usługodawcę z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacja niewykonywania zobowiązań przez drugą stronę.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
tania randka